Етика публікацій і співпраці з авторами

Науково-практичний збірник забезпечує інформування читачів про результати наукових досліджень, що здійснюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах України й інших країн світу.

Перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів – визначальні фактори, що впливають на рішення щодо публікування статті.

 

Загальні обов’язки та відповідальність Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру як видавця науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник»

Рішення стосовно публікування приймає редакційна колегія науково-практичного збірника з огляду на тематику статті, наукову значущість й актуальність поданих матеріалів.

Редакційна колегія науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник»:

– здійснює відбір статей, наданих для опублікування в збірнику, і формування редакційного портфеля чергового номера видання;

– контролює належний науковий рівень матеріалу, який публікують;

– забезпечує гласність і відкритість у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів лабораторій та науково-дослідних підрозділів Експертної служби, а також інших установ і закладів науки й освіти;

– перешкоджає дискредитації інтелектуальних стандартів;

– надає необхідні пояснення, рецензії, вносить пропозиції та висловлює зауваження стосовно змісту та форми викладу наукового матеріалу, у разі потреби – повертає статтю на доопрацювання автору.

 

Обов’язки авторів науково-практичного збірнику «Криміналістичний вісник»:

– нести повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, ілюстративних матеріалів, а також за інші передбачені чинним законодавством України порушення;

– усунути всі недоліки письмового наукового твору (статті) відповідно до зауважень редколегії та рецензентів;

– не надавати право на розміщення статті іншим особам.

Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений редколегією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.

Матеріал має відповідати вимогам підготовки статей до збірника «Криміналістичний вісник». Редакційна колегія науково-практичного збірника публікує вимоги до статей, які регулярно оновлює.

Автор наукового твору (статті) гарантує, що:

1) зміст статті є оригінальним, не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;

2) статтю не друкували в інших виданнях, вона не знаходиться в редакціях інших журналів або видавництв;

3) стаття не є переробкою опублікованих раніше статей, містить новий матеріал або нове наукове осмислення вже відомого матеріалу;

4) стаття не містить матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритому друці, відповідно до чинного законодавства України, і її опублікування не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);

5) імена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено в статті, і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, а всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом статті, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Редакційна колегія має право розміщувати опубліковані статті науково-практичного збірнику на веб-порталі ДНДЕКЦ МВС, в репозитарії Національної академії внутрішніх справ, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Статті в журналі публікують на безоплатній основі. Оригінали статей (рукописи) редколегія авторам не повертає.